Privacyverklaring

Zo gaan wij om met je gegevens

Contactgegevens

Blend Office is een initiatief van Oddessey Holding. Wij vinden jouw privacy belangrijk. Bij het invullen van het contactformulier ontvangen wij jouw persoonsgegevens. We zijn dan verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe wij hier mee om gaan en wat je rechten zijn.

Oddessey Holding
Torenallee 45, 5617BA, Eindhoven
Tel: 040 213 49 00
privacy@blend-office.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oddessey Holding verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens waar wij om vragen en dus verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Oddessey Holding verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor de diensten en producten van Blend Office waar je om hebt gevraagd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oddessey Holding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden gewist maximaal 6 maanden na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oddessey Holding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Oddessey Holding sluit verwerkersovereenkomsten met deze derden zodat zij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Oddessey Holding gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Met de cookies die wij gebruiken kunnen wij onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oddessey Holding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@blend-office.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Oddessey Holding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveilingen

Oddessey Holding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@blend-office.nl.

Overige bepalingen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@blend-office.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Oddessey Holding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oddessey Holding) tussen zit.